เมตตาทุนนิยม

  • 76

เมตตาทุนนิยม

Category : ธุรกิจ

เคยได้ยินคำว่า “เมตตาทุนนิยม” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Com passionate Capitalism กันบ้างไหมครับ
ก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนว่าที่หยิบยกคำๆ นี้ขึ้นมา ไม่ได้มีเจตนาอื่นใด เพียงแต่อยากให้เห็นถึงแนวคิดในการดำเนินธุรกิจอีกแนวทางหนึ่งเท่านั้น ทั้งยังเป็นแนวทางที่ถูกพูดถึงในโลกธุรกิจมาช้านาน เพียงแต่อาจไม่แพร่หลายนักในประเทศไทย
คำๆ นี้ถูกพูดถึงเป็นครั้งแรกโดย “ริช เดอโวส” หนึ่งในสองผู้ก่อตั้งธุรกิจแอมเวย์ขึ้นมาเมื่อราวๆ ทศวรรษที่ 1970 หรือร่วมๆ สามสิบปีที่แล้ว


นฉบับที่ผ่านมา ถ้าจำกันได้ ผมได้ฉายภาพ “การขาย” ตามแบบฉบับของแอมเวย์ซึ่งกลั่นออกมาจากความคิดของ “ริช เดอโวส” มาครั้งหนึ่ง
นอกจากการเป็น “นักขาย” ระดับกูรูของโลก เจ้านายสูงสุดของผมคนนี้ยังถือเป็นนักธุรกิจที่มีแนวทางการบริหารที่เป็นแบบฉบับของตนเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินธุรกิจที่ยึดแนวทาง “เมตตาทุนนิยม” ที่ผมกำลังพูดถึง
ในขณะที่หลักการทั่วๆ ไปของทุนนิยม (Capitalism) คือ การลงทุนสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาโดยยอมรับกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นไปได้ทั้งประสบผลสำเร็จมีผลกำไร หรือประสบความล้มเหลว มีปัญหาการขาดทุนตามมา
เมื่อได้รับผลกำไร ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปปันผลให้กับผู้ถือหุ้น อีกส่วนหนึ่งจะถูกนำมาขยายการลงทุนต่อเพื่อสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจ แต่สำหรับ “เมตตาทุนนิยม” จะไม่ได้มองเพียงแค่ผลกำไร หรือขาดทุน ตามแนวทางของทุนนิยมทั่วๆ ไปเท่านั้น
หลักการของเมตตาทุนนิยมแบบย่อๆ ก็คือ การดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้มองแต่ตัวเองเป็นที่ตั้ง หากให้ความสำคัญกับองค์ประกอบอื่นๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเราควบคู่ไปด้วย ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิต หรือไม่มีชีวิต
ริช พยายามขายไอเดีย “เมตตาทุนนิยม” นี้มาตั้งแต่ในช่วงที่โลกกำลังเผชิญหน้ากับสงครามเย็น เป็นการเผชิญหน้าระหว่างโลกเสรี กับโลกคอมมิวนิสต์ ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่ยึดมั่นในแนวทางของทุนนิยมอย่างเต็มตัว ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมองถึงความเท่าเทียมกันความเสมอภาคกันเป็นที่ตั้ง
มุมมองของ ริช เดอโส ในขณะนั้นแม้จะโน้มเอียงมาทางทุนนิยมเหมือนอเมริกันชนทั่วๆ ไป แต่ผู้ก่อตั้งอาณาจักรแอมเวย์เห็นว่า ถ้าโลกเรายังยึดมั่นแต่แนวทาง Capitalism มองผลประโยชน์ มองผลกำไรอย่างเดียว แต่ถ้าไม่มี Compassionate หรือ “ความมีเมตตา” จะทำให้หายนะได้เช่นกัน และท้ายที่สุดก็จะพ่ายแพ้ต่อคอมมิวนิสต์
ริช เดอโวส นั้นตกผลึกกับแนวทางที่ว่านี้จนถึงขั้นกลั่นออกมาเป็น “สมการความคิด” ทั้งยังเขียนหนังสือภายใต้ชื่อ Compassionate Capitalism ไว้อย่างเป็นเรื่องเป็นราว
เมื่อแปรเปลี่ยนเป็นสมการยังทำให้ผู้สนใจใคร่รู้ทำความเข้าใจกับแนวคิดนี้ง่ายยิ่งขึ้น
สมการที่ว่าด้วย “เมตตาทุนนิยม” ของริช เป็นดังนี้

MW = NR + HE x T

MW : Material Welfare หมายถึง ข้าวของเครื่องใช้ หมายถึงสิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น
NR : Natural Resources หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต Material Welfare อาทิ รถยนต์ที่วัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากเหล็ก อะลูมิเนียม พลาสติก ฯลฯ แต่ก่อนจะมาเป็นเหล็ก ต้องมาจากแร่เหล็กที่ผ่านขั้นตอนการถลุงเสียก่อน จากนั้นถึงจะมาขึ้นรูปเป็นตัวถังรถ ส่วนพลาสติกมีที่มาจากเม็ดพลาสติก เป็นผลพลอยได้ที่มากับน้ำมันดิบ
HE : Human Energy หมายถึงแรงงานที่ใช้ในการผลิต
T : Tool หมายถึง เครื่องไม้เครื่องมือ ซึ่งอาจหมายรวมไปถึงเครื่องจักร กรรมวิธี กลยุทธ์ในเชิงธุรกิจ
เมื่อนำมาเข้าสมการทำให้เราเห็นภาพว่า สินค้า ข้าวของเครื่องใช้แต่ละชิ้น กระทั่งบริการต่างๆ ล้วนมาจากการใช้แรงงานคน (Human Energy) มาทำให้วัตถุดิบทางธรรมชาติต่างๆ (Natural Resources) แปรเปลี่ยนเป็นผลผลิต
ผลผลิตเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณเมื่อมีการนำเครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย หรือกลยุทธ์ในเชิงธุรกิจ เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจ
แต่สำหรับ ริช เดอโวส แล้ว แนวทางของเขาจะขยับขึ้นเป็นอีกขั้นหนึ่ง ด้วยการชี้ให้เห็นว่าถ้าธุรกิจต่างๆ ใส่ Compassionate หรือ “ความมีเมตตา” เพิ่มเข้าไปดังสมการข้างล่าง จะทำให้ธุรกิจต่างๆ ประสบความสำเร็จเป็นเท่าทวีคูณ

MW= (NR + HE x T) x C

ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราใส่ Compassionate เข้าไปที่ Natural Resour ces ผลที่ตามมาก็คือ ทำให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ มีประโยชน์อย่างแท้จริง ไม่ใช่ขุดเอามาใช้จนหมด ตัดไม้ทำลายป่าจนหมด ใช้น้ำอย่างไม่คุ้มค่า ปล่อยน้ำหรืออากาศเสีย ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา
เช่นเดียวกับในประเด็นของ Human Energy เมื่อเรามีความมี “เมตตา” ให้กับเพื่อนร่วมงาน ดูแลแรงงานอย่างดี เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ผลผลิตที่ได้รับย่อมเพิ่มขึ้นไปด้วย หรือในประเด็นของ TOOL เมื่อเราพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กลยุทธ์ธุรกิจต่างๆ ไม่ได้มุ่งเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้หวังผลในทางธุรกิจแต่ฝ่ายเดียว โอกาสที่ธุรกิจจะได้รับการยอมรับในวงกว้างย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย
จะเห็นว่าถ้าเราได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างไปพร้อมกับความเมตตาในทุกๆ ขั้นตอนตามหลักคิดของ Compassionate Capitalism ผลลัพธ์ที่ออกมาย่อมยั่งยืนกว่า มีผลผลิตมากกว่า ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้รับการคำนึงถึง ขณะเดียวกันเมื่อสินค้าหรือบริการที่ผลิตออกไปไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาภาวะเรือนกระจกที่กำลังทำลายชั้นบรรยากาศของโลกคงทุเลาเบาบางลง
เมื่อท่องคาถา Compassionate ไว้ในใจ นึกดูโลกของเราจะน่าอยู่เพิ่มขึ้นแค่ไหน
ในทางกลับกัน ริช เดอโวส เตือนว่า ในธุรกิจที่ไม่ได้ยึดมั่นกับแนวทาง “เมตตาทุนนิยม” ไม่ได้ให้ความสำคัญกับศีลธรรมจรรยา หรือจริยธรรม สักวันหนึ่งก็ต้องล่มสลาย
คงจำกรณีของ “เอนรอน” ของสหรัฐอเมริกาได้ใช่ไหมครับ
เมื่อให้ความสำคัญกับการกอบโกยผลกำไรเป็นประเด็นหลัก และลืมนึกถึงศีลธรรมจรรยา ทำให้ “เอนรอน” ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งถึงแก่การล่มสลาย ตัวผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องมีคดีความติดตัวกระทั่งทุกวันนี้
ถึงตรงนี้หลายคนอาจย้อนถามกลับว่า ปัจจุบันธุรกิจทั้งหลายต่างให้ความสำคัญกับ CSR (Corporate Social Responsibility ) กันอยู่แล้ว เท่านี้ยังไม่พออีกหรือ คำตอบของ ริช เดอโวส ก็คือ ยังไม่พอครับ
ความแตกต่างคือ “เมตตาทุนนิยม” จะเข้าไปเกี่ยวพันในทุกขั้นตอนของธุรกิจ ทุกเวลาทุกนาที ต่างจาก CSR ที่เกิดขึ้นในบางช่วงเวลาเท่านั้น
สำหรับ “ริช เดอโวส” แล้ว ความคิดเรื่อง “เมตตาทุนนิยม” ยังเกิดขึ้นก่อนจะมีการก่อตั้ง “แอมเวย์” ขึ้นมาเสียอีก
นั่นทำให้เรายึดมั่นกับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบนี้ตั้งแต่แรกก่อตั้งแล้ว
ผมกล้ายืนยันว่า ถึงแม้เราจะเป็นทุนนิยมอย่างเต็มตัว แต่สิ่งที่แอมเวย์มอง เราไม่ได้มองแค่ National Resource หรือ Human Energy เท่านั้น แต่มองถึง TOOL ที่นำมาใช้ด้วย ทุกขั้นตอนมี Compassionate เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญยิ่งกว่า
TOOL หรือแผนการตลาดที่เรานำมาใช้พิสูจน์ให้เห็นตลอดมาว่ามีความยุติธรรมในทุกขั้นตอน เช่นเดียวกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม เห็นได้จาก “แอลโอซี” สินค้าตัวแรกของเรา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ที่ยืนยงมาถึงทุกวันนี้ ผลิตขึ้นมาโดยมีคุณสมบัติ ย่อยสลายตามธรรมชาติ ทั้งยังไม่ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำลำคลอง หรือสิ่งแวดล้อม
แอลโอซี ดำรงคุณสมบัตินี้มาร่วมๆ ห้าสิบปีเข้าให้แล้ว
เช่นเดียวกับคำว่า Stake Holder หรือผู้ถือหุ้น ในมุมมองของเรา “ผู้ถือหุ้น” ไม่ได้มีเพียงตระกูลผู้ก่อตั้ง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ซัพพลายเออร์ แต่หมายรวมไปถึงผู้คนทั้งหมดบนโลกใบนี้
เมื่อคุณมี Compassionate ดำรงไว้กลางจิตใจ วันใดวันหนึ่งข้างหน้า สังคมจะมอบสิ่งนั้นตอบแทนกลับมาให้ตัวคุณเอง

 

Thank URL PIC ::http://www.cxmmarketinggroup.com/cxm2.jpg

ถูกใจกดปุ่มแชร์

76 Comments

Nike Pegasus 35

20/03/2019 at 7:14 am

cstigmy,Some really nice stuff on this website, I enjoy it.
Nike Pegasus 35 http://www.nikeairzoompegasus35.us/

Air Jordan 12 Gym Red

16/03/2019 at 11:34 am

juhnstuix,If you are going for best contents like I do, just go to see this web page daily because it offers quality contents, thanks!
Air Jordan 12 Gym Red http://www.jordan12gymred.us/

Watch Porn Videos

13/03/2019 at 7:23 pm

Top Porn Sites – porn video videos, free sex videos. … Busty teen amateur makes first porn video ever … Hot japan girl Reo Saionji in beautiful porn video – http://www.canyerdosemeleri.com/

Brant Boche

12/03/2019 at 7:50 pm

http://israelucfpn.isblog.net

Watch Porn Videos

12/03/2019 at 10:39 am

Teen Porn Video – porn video videos, free sex videos. … Busty teen amateur makes first porn video ever … Hot japan girl Reo Saionji in beautiful porn video – http://www.canyerdosemeleri.com/

internet download manager

10/03/2019 at 7:01 pm

https://www.bizimkulis.com/fotomontaj-programi-indir.html

google play store

10/03/2019 at 10:09 am

https://www.bizimkulis.com/tag/turk-kizilayi-hakkinda-bilgi

bip messenger indir

09/03/2019 at 7:44 pm

https://www.bizimkulis.com/tag/kanser

tencent gaming buddy

09/03/2019 at 7:44 pm

https://www.tamapk.com/page/11/

Kiera Bodenhamer

09/03/2019 at 3:50 pm

http://bimaktelrnlerbuhafta05049.mpeblog.com

Valery Klostermann

09/03/2019 at 6:07 am

http://bim-akt-el-katalog69268.mybjjblog.com

Lashell Torain

08/03/2019 at 4:54 pm

http://www.ainarabia.com/aseel/fue.html

Hee Respicio

07/03/2019 at 10:51 pm

http://bimaktel59147.onesmablog.com

Judson Welters

07/03/2019 at 10:49 pm

http://beauptwya.ampedpages.com

facebook baskasinin gozünden gör

07/03/2019 at 9:32 am

https://twitter.com/medgentr/status/1103477831311462401

Robbie Maultasch

07/03/2019 at 2:35 am

http://vajinismustedavisiankara749.diowebhost.com

Carletta Tsistinas

07/03/2019 at 2:25 am

http://vajinismustedavisiankara117.pointblog.net

tencent gaming buddy

06/03/2019 at 8:31 pm

https://www.bizimkulis.com/tag/ergenlik

home loan brokers

02/03/2019 at 4:07 am

Awesome article.Really looking forward to read more. Awesome.

https://www.clearhome.ca/stream5-social-tango/

government jobs eligibility

01/03/2019 at 10:20 pm

Say, you got a nice post.Really thank you! Really Great.

http://www.governmentjobsvacancies.com/sarkari-naukri/

camping equipment

01/03/2019 at 1:12 pm

Thanks for the blog.Really looking forward to read more. Will read on…

https://www.campingequipmentforsale.info/

mobile games

01/03/2019 at 4:24 am

I value the article post.Much thanks again. Will read on…

http://freemobilegame.mobi

donate money

25/02/2019 at 7:53 pm

Thank you ever so for you blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

http://www.mormonthink.com/donations.htm

romanian wife

24/02/2019 at 8:45 am

Really appreciate you sharing this article post.Much thanks again. Cool.

https://mailorderbridesz.com/review-category/romanian-mail-order-brides/

agen sbobet

22/02/2019 at 8:46 pm

I appreciate you sharing this article.Much thanks again. Want more.

http://173.199.153.187/

h.p govt jobs 2018

20/02/2019 at 10:56 pm

This website really has all the info I wanted about this subject and didn’t know who to ask. Jobs 2019 – https://is.gd/3ZkAt1-

https://is.gd/4G28pT

furniture installation

20/02/2019 at 8:21 pm

I really like and appreciate your post.Thanks Again. Awesome.

http://www.furnitureassemblyexperts.com/

tarot telefónico

19/02/2019 at 8:18 pm

Major thanks for the blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.

https://www.tarot-telefonico.net/

นิรนาม

18/02/2019 at 12:36 am

This excellent website definitely has all of the information I needed concerning this subject and didn’t know who to ask. the king casino – http://view-free.info/812817

http://urlki.com/400608

Hudsonville car dealership

16/02/2019 at 12:47 pm

I really enjoy the article post. Cool.

http://www.avcarsales.com/

harry-potter-music-box

13/02/2019 at 8:19 pm

A round of applause for your article post.Really looking forward to read more. Cool.

http://www.lumodecor.com/

towing service near me

13/02/2019 at 8:17 am

Im grateful for the post.Much thanks again. Great.

https://goo.gl/maps/NQgfLjhEdhT2

DIAZEET

21/01/2019 at 11:51 am

Looking forward to reading more. Great blog post.Thanks Again. Will read on…

https://tanmatra.in

watch movies

12/01/2019 at 10:26 am

Cool Some extremely valid points! I appreciate you penning this post and the rest of the site is also very good. https://wallinside.com/post-65502959-watch-movies-online-free.html

http://blogofgamma4.weebly.com/blog/to-watch-movies-online-app

read this article

03/01/2019 at 3:34 am

I need to to thank you for this wonderful read!! I absolutely enjoyed every little bit of it. I have got you book-marked to look at new stuff you post… https://wallinside.com/post-65476582-seeking-legal-help-for-personal-injury-compensation-amounts.html

https://wallinside.com/post-65476257-understanding-the-benefits-of-a-car-accident-lawyer.html

useful reference

02/01/2019 at 6:04 pm

I like it when folks come together and share views. Great site, stick with it! https://wallinside.com/post-65476582-seeking-legal-help-for-personal-injury-compensation-amounts.html

http://neptune.blackplanet.com/vdiariesNeul/message/15831722

Health Tips For Kids

01/01/2019 at 4:14 am

Superb Some very valid points! I appreciate you writing this article plus the rest of the website is also very good.

http://www.healthinputs.com/health-tips/amazing-health-facts/

other

29/12/2018 at 9:16 pm

Your writing style is really unique compared to other folks I’ve read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just book mark this page. click here http://www.helios7.com/lawyers/personal-injury/

http://www.helios7.com/wanderlust-meaning/

sarkari

27/12/2018 at 9:20 pm

It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it! sarkari naukri 2019 https://penzu.com/public/21f1ce2e

https://issuu.com/semma9vlog/docs/jobs-to-do-in-the-garden-during-may

read more

26/12/2018 at 4:31 am

You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I?ll try to get the hang of it! https://penzu.com/public/ae1cbffd

http://blogehinew.weebly.com/blog/should-private-indian-banks-use-ibps-for-recruitment

melatonina comprar

23/12/2018 at 9:17 pm

Really enjoyed this post.Thanks Again. Really Cool.

https://www.americavitaminas.com/categoria/melatonina-comprar

govt job alerts – gjv

21/12/2018 at 5:35 am

Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Really looking forward to read more. Want more.

http://www.governmentjobsvacancies.com/govt-jobs-2016

mia pron khalifa

21/12/2018 at 2:57 am

ivYbCA Im obliged for the article.Thanks Again. Cool.

zvodretiluret

25/11/2018 at 4:28 am

I am glad for writing to let you understand what a perfect discovery our girl developed studying your webblog. She came to understand lots of things, including what it’s like to possess an ideal teaching heart to let many others with no trouble fully understand a number of impossible subject matter. You actually exceeded our own expectations. Thanks for distributing these warm and friendly, dependable, informative and also easy guidance on this topic to Gloria.

http://www.zvodretiluret.com/

Leave a Reply

คลังเก็บ