หมดยุค”ปริญญาแปะฝาบ้าน”ทักษะอาชีพชีวิตสำคัญกว่า

  • 24

หมดยุค”ปริญญาแปะฝาบ้าน”ทักษะอาชีพชีวิตสำคัญกว่า


กับดักรายได้ปานกลาง
หรือภาวะที่สังคมหนึ่งจากเดิมเคยมีรายได้จากอาชีพประเภท “ใช้แรงงานมาก” กระทั่งในยุคต่อมา ประชากรโดยรวมในสังคมนั้น มีการศึกษาที่ดีขึ้น พร้อมกับอัตราค่าแรงที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทว่าศักยภาพประชากรยังไม่อาจก้าวไปสู่ขั้น “สังคมนวัตกรรม” ที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูง ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถ “ลดตัว” ลงไปแข่งขันกับสังคมที่อยู่ระดับล่างที่ค่าแรงถูกได้อีกต่อไป นี่คือสภาพที่ “ประเทศไทย” กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน!!! ไม่นานนี้ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(DPU) จัดการประชุมนานาชาติ หัวข้อ “การยกระดับกำลังคนของไทย : ทางออกจากกับดักรายได้ปานกลาง” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่ง “น.ส.อกิโกะ ซากาโมโตะ” ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะและการจ้างงาน องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) เปิดเผยผลการสำรวจผู้ประกอบการในอาเซียนจำนวน 4,076 ราย และนักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆในอาเซียน จำนวน 2,747 ราย พบว่า ในอาเซียน “แรงงานหน้าใหม่” กลับมีทักษะไม่ต่างจาก “แรงงานใกล้เกษียณ” ผู้เชี่ยวชาญจาก ILO กล่าวอีกว่า ในยุคการทำงานที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง กลุ่มแรงงานผู้หญิงและกลุ่มที่มีการศึกษาต่ำจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก หากไม่มีการพัฒนาทักษะ นอกจากนี้ จากการสำรวจแรงงานรุ่นใหม่ อายุ 18-24 ปีของไทย มีความสนใจงานด้านข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร การจัดการการเงิน และด้านศิลปะบันเทิง “โจทย์สำคัญจึงอยู่ที่ว่าจะสร้างการเรียนรู้อย่างไรให้สอดรับกับทักษะที่ตลาดโลกต้องการ ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง แต่ทักษะของบัณฑิตและผู้จบการศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทยและกัมพูชา กลับสวนทาง” น.ส.อกิโกะ กล่าว แล้วอะไรคือ “ทักษะแรงงานที่โลกต้องการ” ในยุคอนาคต?…“นายแอนเดรียส ชไลเชอร์” ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและทักษะขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(OECD) ระบุว่า แนวโน้มตลาดแรงงานโลกจะให้ความสำคัญกับแรงงานที่มี “ทักษะชีวิต” ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การรู้จักคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร และการประสานความร่วมมือ รวมถึงลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพ ได้แก่ ความไม่ย่อท้อ ความสามารถในการปรับตัว ความใคร่รู้ เป็นต้น มากกว่าแค่ “วิชาการ” ที่ร่ำเรียนในสถาบันการศึกษาเพียงอย่างเดียว!!! สอดคล้องกับที่ “ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว” คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวถึงผลงานวิจัยที่ทำร่วมกับ สสค. ในการศึกษาตลาดแรงงานและผู้ประกอบการภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) นำร่องใน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ตราด และภูเก็ต พบว่า สิ่งที่ผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าวให้ความสำคัญกับคุณสมบัติของลูกจ้างเรียงตามลำดับ คือ “ทำงานเป็น” หรือมีทักษะทางอาชีพตรงกับที่นายจ้างต้องการ มาเป็นอันดับ 1 ตามด้วย “ความประพฤติดี” เช่น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความซื่อสัตย์ เป็นอันดับ 2 ส่วน “วุฒิการศึกษา” จากสถาบันต่างๆ อยู่ในอันดับ 3 ด้าน “ม.ล.ปุณฑริก สมิติ” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้กำลังพยายามผลักดันร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการมีงานทำ ซึ่งสาระสำคัญ คือ นักเรียน ม.3 หรือ ม.6 ที่กำลังจะจบการศึกษา ต้องเข้ารับการ“ทดสอบความถนัด” เพื่อให้ทราบว่าแต่ละคนมีทักษะด้านใด เป็นแนวทางสำหรับนำไปเลือกศึกษาต่อหรือทำงานในอนาคตต่อไป รวมถึงให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม แจ้งความต้องการจ้างแรงงานมายังกระทรวงแรงงาน ทั้งจำนวนที่ต้องการ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และทักษะที่ขาด ซึ่งกระทรวงแรงงานจะนำข้อมูลมาวางแผน “ผลิตกำลังคน” รองรับตลาดแรงงานต่อไป นอกจากนี้ปัจจุบันภาครัฐยังส่งเสริมการศึกษาแบบ “หลักสูตรทวิภาคี” ให้แรงงานรุ่นใหม่ที่ยังศึกษาอยู่เข้าฝึกงานเรียนรู้งานกับองค์กร โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้… “สิทธิประโยชน์ด้านภาษี” จากรัฐ!!! นอกจากแรงงานภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการแล้ว “ภาคเกษตร” ก็ต้องไม่ละเลย…“ดร.ไมค์ วาย เค กู” อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตุง ไต้หวัน ยกตัวอย่างไต้หวันที่ในอดีตเป็นประเทศเกษตรกรรมแบบเข้มข้น มาเป็นประเทศที่ทำเกษตรแบบ“ไฮเทค” ทั้งการควบคุมผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ ภายใต้กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาชนบท รวมถึงการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม “แม้จีดีพีภาคเกษตรจะลดลงจากร้อยละ 30 ในปี 2493 เป็นร้อยละ 2 ในปี 2558 และจำนวนเกษตรกรลดลงจากร้อยละ 50 ในปี 2493 เหลือร้อยละ 6-10 ในปี 2558 แต่ก็ทำให้เกษตรกรจำนวนดังกล่าวมีรายได้สูงขึ้นมาก เพราะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในงานเกษตรกรรม” ดร.ไมค์ วาย เค กู กล่าวทิ้งท้าย ในอดีตเรามักสอนกันว่า “เรียนให้สูงๆ นะลูก โตขึ้นจะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นเจ้าคนนายคน” ส่งผลให้เกิดการดิ้นรนเพื่อส่งบุตรหลานไปเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นนำ เพราะมองว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา แค่ “มีใบปริญญาประดับฝาบ้าน” ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว ทว่า…ในปัจจุบันและอนาคตกระแสโลกได้เปลี่ยนไป เช่นที่ เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(Partnership For 21st Century Skills) ซึ่งเป็นเครือข่ายของกลุ่มธุรกิจชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและของโลก อาทิ แอปเปิ้ล(Apple), ไมโครซอฟท์(Microsoft) และดิสนีย์(Disney) เป็นต้น ร่วมกับองค์กรด้านการศึกษาอีกหลายแห่ง กล่าวถึงทักษะสำคัญของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ไว้ ดังนี้… “3R” ได้แก่ การอ่าน (“R”eading), การเขียน(w“R”iting) และการคำนวณ(a“R”ithemetic) กับ “7C” ได้แก่ มีวิจารณญาณ(“C”ritical Thinking), คิดอย่างสร้างสรรค์(“C”reativity), เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม(“C”ross-cultural Understanding), ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (“C”ollaboration), ใช้สื่อเป็นอย่างรู้เท่าทัน(“C”ommunications-Media Literacy), ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น(“C”omputing and ICT Literacy) และมีทักษะทางวิชาชีพรวมถึงการเรียนรู้(“C”areer andLearning Skills) ทักษะทั้งหมดนี้ มิใช่แค่การเรียนในรั้วสถาบันการศึกษา แต่ต้องสร้างให้เป็นวัฒนธรรม “เรียนรู้ตลอดชีวิต” ตั้งแต่เกิดจนตาย…ดังนั้นสังคมไทยทุกภาคส่วน พร้อมปรับตัวหรือยัง

ขอบคุณที่มา http://www.kroobannok.com/article-79741-หมดยุค-ปริญญาแปะฝาบ้าน—ทักษะอาชีพ-ชีวิต-สำคัญกว่า-.html

ถูกใจกดปุ่มแชร์

24 Comments

Pandora Jewelry Official Site

21/05/2019 at 4:53 am

http://www.jordan11concord.us.com/ jordan 11 concord 2018
Pandora Jewelry Official Site http://www.pandora-officialsite.us/

Steelers Jerseys Cheap

16/05/2019 at 12:36 am

akhhruobmuf,A fascinating discussion is definitely worth comment. I do think that you ought to publish more on this topic, it may not be a taboo iokpolydf,subject but generally folks don’t talk about such subjects. To the next! All the best!!
Steelers Jerseys Cheap http://www.pittsburghsteelers-jerseys.us/

Jordan 11 Concord

15/05/2019 at 11:37 pm

http://www.yeezys.us.com/Yeezy
Jordan 11 Concord http://www.jordan11-concord.com/

NFL Jerseys

10/05/2019 at 11:50 pm

After setting things up with a wonderfully complicated and cryptic countdown, Taylor officially kicked off her complete 180 from Reputation with the vibrant “ME!” featuring Panic! At The Disco’s Brendon Urie. Complete with a stunning music video that got Brendon into a pastel floral suit (thank you, Taylor), the perfect collab is currently breaking the internet.
NFL Jerseys http://www.nfl-jerseys.us.org/

Nike Outlet Store

10/05/2019 at 3:11 pm

I’m not even paying attention to it, Lillard told Yahoo Sports. But when I do see it, that’s cool. He does it every game, so it doesn’t bother me. I don’t celebrate in someone’s face and try to disrespect my opponent. But if a team calls a timeout, I’ll go acknowledge the crowd and celebrate with my teammates as I’m going to the bench. I’m not going to say some wild s—. I think with him, he’s pounding his chest and talking s— and that’s what gets him going. That’s the difference between us.
Nike Outlet Store http://www.nike–outlet.us/

nike factory outlet

05/05/2019 at 12:06 pm

After setting things up with a wonderfully complicated and cryptic countdown, Taylor officially kicked off her complete 180 from Reputation with the vibrant “ME!” featuring Panic! At The Disco’s Brendon Urie. Complete with a stunning music video that got Brendon into a pastel floral suit (thank you, Taylor), the perfect collab is currently breaking the internet.
nike factory outlet http://www.nikefactoryoutletstoreonline.com/

Nike Shoes

04/05/2019 at 7:47 pm

Kashala Francis, 13, has died Wednesday morning, just days after she was brutally attacked outside of Attucks Middle School by three other students.
Nike Shoes http://www.nikeshoes.us.org/

Cowboys Jerseys

03/05/2019 at 4:35 pm

My roommate came with me to my first IVF class. We took our seats between a couple and a woman there on her own. She had a folder full of information, her eagerness apparent in the tapping of her foot, her informed questions, her careful note taking. The couple held hands and smiled. With my hands under the table, I texted the friend who’d be picking me up for the next doctor’s appointment. I’ll be late. People have lots of questions.
Cowboys Jerseys http://www.dallascowboysjerseyscheap.us/

Yeezy

28/04/2019 at 7:20 am

Biden, 76, served as former President Barack Obama’s vice president for two terms. He is competing with 19 others for the Democratic presidential nomination and the chance to likely face President Donald Trump next year in the general election. (Reporting by Eric Beech; Editing by David Alexander)
Yeezy http://www.yeezy-350.org.uk/

Nike Air Max 2019

23/04/2019 at 5:18 pm

Otherwise, Political inaction and continued infighting may have serious consequences.”
Nike Air Max 2019 http://www.max2019.us/

Yeezy 500

18/04/2019 at 8:50 am

Analysts had expected that the increase in production would make Boeing deliver nearly 600 737 aircraft this year, 90% of which are MAX models. Boeing’s share price fell more than 2% in the hours after it announced the news on Friday, and the company’s current market value is $216 billion. Boeing’s market value has evaporated by more than $25 billion since last month’s fatal crash on a 737 MAX aircraft from Ethiopian Airlines.
Yeezy 500 http://www.yeezy500utilityblack.us/

Yeezy

12/04/2019 at 4:22 am

ctzfkiypw,Some really nice stuff on this website, I enjoy it.
Yeezy http://www.yeezy.me.uk/

cheap jerseys

05/04/2019 at 11:34 pm

msxnwruvl,If you have any struggle to download KineMaster for PC just visit this site.
cheap jerseys http://www.cheapjerseysfromchina.us/

Yeezys

02/04/2019 at 5:42 am

Game Killer Apk Download Latest Version for Android (No Ad) … Guess not because Game killer full version app is not available on Play store.
Yeezys http://www.yeezys.us.com/

Pandora Sale

30/03/2019 at 6:28 am

bodatdf,If you want a hassle free movies downloading then you must need an app like showbox which may provide best ever user friendly interface.
Pandora Sale http://www.pandorauk-sale.org.uk/

NFL Jerseys Outlet

30/03/2019 at 4:52 am

nbrkdxul,Waw! Its really great and wonderful ever i found. Thank you for sharing this info.
NFL Jerseys Outlet http://www.cheapoutletnfljerseys.us/

Yeezy Boost 350

29/03/2019 at 11:03 am

nxbdsa,Definitely believe that which you said. Your favourite justification appeared to be on the net the simplest thing to remember of.
Yeezy Boost 350 http://www.yeezy350.us.com/

Yeezy

28/03/2019 at 11:09 am

ffqfcmhegy,Quality blog, keep up the good work. You may check our website also!
Yeezy http://www.yeezy-shoes.in.net/

Nike Air VaporMax

27/03/2019 at 12:32 pm

mcxlecfnf,If you are going for best contents like I do, just go to see this web page daily because it offers quality contents, thanks!
Nike Air VaporMax http://www.vapor-max.org.uk/

Yeezy

25/03/2019 at 4:20 am

zkucdqqvpzt,Definitely believe that which you said. Your favourite justification appeared to be on the net the simplest thing to remember of.
Yeezy http://www.yeezy.com.co/

Nike Air Max

17/03/2019 at 11:15 am

imdsazqjd,Definitely believe that which you said. Your favourite justification appeared to be on the net the simplest thing to remember of.
Nike Air Max http://www.nike-airmax2019.us/

Government Jobs

21/12/2018 at 10:46 pm

Im grateful for the article.Really thank you! Cool.

http://governmentjobsvacancies.com

me suba

21/12/2018 at 7:21 am

hefhPE Really informative blog post.Thanks Again. Fantastic.

zvodret iluret

24/11/2018 at 1:54 am

Woh I enjoy your content, saved to favorites! .

http://www.zvodretiluret.com/

Leave a Reply

คลังเก็บ