สำรวจ ‘ความฝัน Gen-Y’ ไทยหนี้ท่วม ธุรกิจล้ม 50-50 Startup ทั่วโลกสะดุด

  • 20

สำรวจ ‘ความฝัน Gen-Y’ ไทยหนี้ท่วม ธุรกิจล้ม 50-50 Startup ทั่วโลกสะดุด

975902-img-rwys7f-skci

Gen-Y ทั่วโลกกว่า 2 พันล้านคนคิดเป็นสัดส่วน 30% ของประชากรโลกประเทศไทยมี 22 ล้านคน ส่วนแบ่งรายได้สูงถึง 5 ล้านล้านบาทต่อปีหรือ 25% รายได้รวมของประเทศ  ถูกตั้ง ‘ความคาดหวังสูง’ ในหลายเรื่อง แต่อีกด้านพบ ‘หนี้สิน’ และ ‘หนี้เสีย’ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นิยมทำธุรกิจร้านกาแฟ-ร้านค้าออนไลน์ แต่ประสบความสำเร็จเพียง 50% ด้าน Startup กว่า 9 ใน 10 ก็ทยอยล้มเหลว เม็ดเงินอัดฉีดลดลงฮวบ

กลุ่มคน Generation Y หรือ ‘คน Gen-Y’ คือกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ.2523-2540 (ค.ศ.1980-1997) เติบโตมาในช่วงที่โลกกำลังเข้าสู่ยุคสารสนเทศข่าวสารข้อมูลเต็มรูปแบบ มีการปฎิวัติทางเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ และอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้กลุ่มคน Gen-Y ยังผ่านความผันผวนมาหลายครั้ง ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด (ช่วงปี 2530- ก่อนปี 2540) ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญในปี 2540 และ 2550 ผ่านการรัฐประหารปี 2534, 2549 และ 2557 ปัจจุบันคนกลุ่ม Gen-Y ที่มีอายุระหว่าง 19-36 ปี ถูกตั้งความคาดหวังสูงกว่ากลุ่มที่เกิดก่อนหน้านี้ในหลาย ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเป็น ‘ผู้บริโภค’ ที่ปัจจุบันผู้บริโภคกลุ่ม Gen-Y ทั่วโลกมีกว่า 2 พันล้านคน คิดเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดราว 30% ของประชากรโลก ส่วนในไทยประเมินว่ามีถึง 22 ล้านคน ทำให้คน Gen-Y ถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง ธุรกิจเกือบทุกประเภทจึงพยายามเจาะตลาดกลุ่ม Gen-Y นี้  และในด้านการก้าวสู่การเป็น ‘ผู้ประกอบการ’ นั้น กลุ่มคน Gen-Y ก็ถูกมองเป็นความหวังอีกเช่นกัน เนื่องจากเกิดมาในยุคของข่าวสารข้อมูล ใช้เทคโนโลยีคล่องแคล่ว กล้าเสี่ยง และมีความทะเยอทะยานในการเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่าคนรุ่นก่อนหน้า ที่มีค่านิยมมุ่งไปที่การทำงานประจำ

ในรายงานชิ้นนี้ TCIJ ได้รวบรวมข้อมูลในแง่มุมต่าง ๆ ของคน Gen-Y ทั้งความคาดหวังต่อคนกลุ่มนี้ รวมถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

(คลิ๊กอ่าน ‘จับตา: เจเนอเรชั่นไหน? เกิดระหว่างปีใด?’ เพื่อทำความเข้าใจเรื่องช่วงอายุของแต่ละเจเนอเรชั่นก่อนอ่านหัวข้อต่อไป)

Gen-Y แต่งงาน-มีลูกลดลง อยู่คนเดียวมากขึ้น

ข้อมูลจากจากรายงานสุขภาพคนไทย 2559 จัดทำโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้การสนับสนุนของทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยเมื่อช่วงเดือน ก.ย. 2559 ที่ได้ทำการ ศึกษาข้อมูลประชากรในสัดส่วนหลายเจเนอเรชั่น มีการแบ่งสัดส่วนประชากรของประเทศไทย พบว่าคน Gen-X (ในรายงานสุขภาพคนไทย 2559 นิยามว่าเกิดระหว่างปี พ.ศ.2504-2524 แต่โดยทั่วไปแล้วนิยามว่าเกิดระหว่างปี พ.ศ.2508-2522) มีจำนวนสูงที่สุดถึง 23 ล้านคน ตามมาด้วยคน Gen-Y (ในรายงานสุขภาพคนไทย 2559 นิยามว่าเกิดระหว่างปี พ.ศ.2525-2548 แต่โดยทั่วไปแล้วนิยามว่าเกิดระหว่างปี พ.ศ.2523-2540) 22 ล้านคน และ Baby boomers (ในรายงานสุขภาพคนไทย 2559 นิยามว่าเกิดระหว่างปี พ.ศ.2486-2503 แต่โดยทั่วไปแล้วนิยามว่าเกิดระหว่างปี พ.ศ.2489-2507) อยู่ที่ 11.7 ล้านคน และกลุ่มคนหลัง Gen-Y อยู่ที่ 7.8 ล้านคน ทั้งนี้พบว่ากลุ่มคน Gen-X และ Gen-Y มีการแต่งงานลดลงเช่นเดียวกับความต้องการมีลูก สาเหตุหลักมาจากคนสองกลุ่มนี้ต้องการความเป็นอิสระในการใช้ชีวิต รวมทั้งผู้หญิงยุคใหม่นิยมพึ่งพาตนเองมากขึ้น ชอบใช้ชีวิตอิสระโดยมากกว่า 1 ใน 3 ใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดมิเนียม หอพัก นอกจากนี้กลุ่มคน Gen-Y ในเขตเมืองมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเฉลี่ย 15 ปี และจำนวนคู่นอนเฉลี่ยในผู้หญิงสูงขึ้นโดยวัยรุ่นหญิง 15-19 ปี จำนวนคู่นอนเฉลี่ยอยู่ที่ 5 คน เท่ากับวัยรุ่นชาย

Gen-Y ‘เปลี่ยนงานบ่อย-ชอบทำงานที่มีคอมมิชชั่น’

ในรายงาน ‘Insight กลยุทธ์มัดใจผู้บริโภค Gen-Y’ โดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ทำการสำรวจกลุ่มคนเจเนอเรชั่นต่าง ๆ (Baby Boomers, Gen-X และ Gen-Y) รวม 7,500 คน ในกรุงเทพฯ 57% และต่างจังหวัด 43% เมื่อปี 2557 ผลสำรวจระบุว่ากลุ่ม Gen-Y ไทยนั้นชอบเลือกงาน เปลี่ยนงานบ่อยกว่าคนเจเนอเรชั่นก่อน และพอใจกับค่าตอบแทนตามผลการทำงาน เมื่อเจาะลึกลงไปพบว่าทั้งแรงงาน Gen-Y ไทยและตะวันตกมักจะช่างเลือกและเปลี่ยนงานบ่อย โดยกว่า 50% ของ Gen-Y กลุ่มบน (อายุระหว่าง 30 ถึง 34 ปี) เคยเปลี่ยนงานมาแล้ว 2-3 ที่ ขณะที่ Baby Boomers ส่วนใหญ่ราว 35% ยังคงทำงานที่แรกอยู่ และครึ่งหนึ่งของ Gen-X ยังทำงานที่แรกหรือไม่ก็ที่ที่สอง ส่วน Gen-Y กลุ่มล่าง (อายุระหว่าง 25 ถึง 29 ปี) จำนวนมากเปลี่ยนไปทำงานที่ที่สองแล้ว จึงเห็นได้ชัดเจนว่า Gen-Y เป็นกลุ่มที่ยังมีอายุน้อยแต่เปลี่ยนงานบ่อยกว่าเจเนอเรชั่นก่อน  ทั้งนี้หากพิจารณาถึงการเข้าสังคมของกลุ่มคน Gen-Y มักจะโอกาสในหน้าที่การงานใหม่ ๆ มากกว่ากลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า นอกจากนี้ 41% ของ Gen-Y ชอบค่าตอบแทนแบบคอมมิชชั่น ในขณะที่มีเพียง 33% ของ Gen-X และ 25% ของ Baby Boomers เท่านั้นที่ชอบค่าตอบแทนรูปแบบนี้ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าคน Gen-Y ช่างเลือกและเรียกร้อง จึงพอใจกับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามปริมาณงานที่ทำจริง

Gen-Y – ต้องใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ทำการตลาด

นอกจากนี้ ในรายงานของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังระบุว่ากลุ่ม Gen-Y ไทยยังมีรายได้ค่อนข้างสูงแม้จะยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว รวมทั้งยังเป็นกลุ่มผู้บริโภคซึ่งอยู่ในช่วงอายุที่มีอัตราการใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับรายได้ ด้วยความที่เป็นกลุ่มคนขนาดใหญ่ ประมาณการว่า Gen-Y ไทยมีส่วนแบ่งรายได้สูงถึง 5 ล้านล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 25% ของรายได้รวมของประเทศ คน Gen-Y ยังมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 30,000 บาท ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับคนรุ่นก่อนมาก (รายได้เฉลี่ยของกลุ่ม Gen-X เท่ากับ 35,000 บาท และ Baby boomers เท่ากับ 32,000 บาท)  และเนื่องจากกลุ่ม Gen-Y ยังอยู่ในช่วงอายุที่มีการใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับรายได้ ดังนั้นรายได้ที่ค่อนข้างสูงของผู้บริโภคกลุ่มนี้จึงหมายถึงค่าใช้จ่ายที่สูงด้วย โดยกลุ่ม Gen-Y มีรายจ่ายสูงถึงประมาณ 80% ของรายได้ (ในขณะที่อีกสองเจเนอเรชั่นก่อนหน้าใช้จ่ายเพียง 65-70% ของรายได้เท่านั้น) ปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ ก็มองว่ากลุ่ม Gen-Y เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักอย่างชัดเจนเนื่องจากมีศักยภาพการจับจ่ายใช้สอยสูงสุด
ที่มา:http://www.tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=6527
Crd.Pic <http://scontent-fbkk5-5.us-fbcdn.net/v1/t.1-48/1426l78O9684I4108ZPH0J4S8_842023153_K1DlXQOI5DHP/dskvvc.qpjhg.xmwo/w/data/975/975902-img.rwys7f.skci.jpg>

ถูกใจกดปุ่มแชร์

20 Comments

NFL Jerseys

16/05/2019 at 1:41 pm

http://www.jordan12gymred.us/ Jordan 12 Gym Red 2018
NFL Jerseys http://www.nfl-jerseys.us.org/

pandora jewelry

11/05/2019 at 12:47 pm

Saban first revealed the hip injury at Alabama’s spring game last week, and said it started bothering him at the beginning of spring practice. The injury lingered throughout the spring, slowly getting worse.
pandora jewelry http://www.pandoraoutlet-jewelry.us/

Yeezys

06/05/2019 at 5:05 pm

“Everything’s always on the table,” Kerr said. “Every playoff game, everything is always on the table. We consider everything. We go over every possibility. We hash it out. We ask the players their opinions on stuff and we make adjustments.
Yeezys http://www.yeezy.com.co/

Jordan 12 Gym Red

29/04/2019 at 1:09 am

Jones was in the car, waiting for a tow truck. Prosecutors said Raja never identified himself as a police officer and that the officer acted aggressively in a way that likely led Jones to mistake him for a robber.
Jordan 12 Gym Red http://www.jordan12gymred.us.com/

Yeezy

26/04/2019 at 4:36 am

They were doled out exclusively to employees and were never sold to the public, which explains why very few photographs of the shoe actually exist. In fact, the last time they surfaced was when they hit auction two summers ago.
Yeezy http://www.yeezy-350.org.uk/

Pandora jewelry Outlet

24/04/2019 at 10:33 pm

Still, we are doing very well now. “Trump Said. Trump believes that in terms of economic growth, the Fed “has really slowed down our speed” and pointed out that there is now “no inflation.”
Pandora jewelry Outlet http://www.pandora-jewelryoutlet.us/

Yeezys

16/04/2019 at 11:54 pm

hafwwkhldyy New Yeezy,If you are going for best contents like I do, just go to see this web page daily because it offers quality contents, thanks!
Yeezys http://www.yeezys.me.uk/

Balenciaga

15/04/2019 at 8:39 am

siunomtuiqg,Waw! Its really great and wonderful ever i found. Thank you for sharing this info.
Balenciaga http://www.balenciagauk.org.uk/

NBA Jerseys

12/04/2019 at 9:44 am

klzrtclj,Thanks for sharing such an amazing blog. I am so happy found this informative blog.
NBA Jerseys http://www.nikenbajerseys.us/

Cheap Yeezy Boost

11/04/2019 at 12:37 am

vbwhcdt,If you are going for best contents like I do, just go to see this web page daily because it offers quality contents, thanks!
Cheap Yeezy Boost http://www.cs7boots1.com/

Pandora Rings Official Site

07/04/2019 at 2:02 am

dauxxokilvu,A very good informative article. I’ve bookmarked your website and will be checking back in future!
Pandora Rings Official Site http://www.pandora-officialsite.us/

Balenciaga

04/04/2019 at 10:22 am

rskoaj,Quality blog, keep up the good work. You may check our website also!
Balenciaga http://www.balenciaga.me.uk/

Yeezy 350

02/04/2019 at 10:36 am

cvmnepezp Yeezy Boost,Thanks a lot for providing us with this recipe of Cranberry Brisket. I’ve been wanting to make this for a long time but I couldn’t find the right recipe. Thanks to your help here, I can now make this dish easily.
Yeezy 350 http://www.yeezy350.us.com/

Adidas Yeezys

01/04/2019 at 4:40 am

swzxsr,Very informative useful, infect very precise and to the point. I’m a student a Business Education and surfing things on Google and found your website and found it very informative.
Adidas Yeezys http://www.adidasyeezyshoes.org.uk/

Yeezy

31/03/2019 at 5:16 am

lfkfaei Yeezy Boost 350,Quality blog, keep up the good work. You may check our website also!
Yeezy http://www.yeezy-shoes.in.net/

Yeezy 350

29/03/2019 at 4:42 am

ggnvrorejo,This website truly has alll of the information and facts I wanted about this subject and didn?t know who to ask.
Yeezy 350 http://www.yeezy350.org.uk/

Nike Air Max 2019

25/03/2019 at 12:48 pm

nugwud,Some really nice stuff on this website, I enjoy it.
Nike Air Max 2019 http://www.nike-airmax2019.us/

Cheap Nike Shox Outlet

23/03/2019 at 4:10 am

mnwway,Your blog was informative and valuable to me. Thanks for sharing.
Cheap Nike Shox Outlet http://www.nikeshoxoutlet.us/

zvodretiluret

25/11/2018 at 1:52 am

Thank you for sharing superb informations. Your website is so cool. I’m impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and just could not come across. What a great web site.

http://www.zvodretiluret.com/

Quick Loans

01/11/2018 at 2:44 am

payday loans no credit check payday loans no credit check debt consolidation advice payday loans no credit check

Leave a Reply

คลังเก็บ